วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิจัยนวัตกรรมฟรี
"สานฝันปฏิรูปการศึกษา...หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม" วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รายละเอียดดูได้ที่ www.eteacherzone.com

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

นิสิตวิชา 01159521

blog นี้สำหรับนิสิตได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นตัวกลาง link ไปยังผู้เรียนคนอื่นๆ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

midterm

ให้เสนอกรอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (science curriculum framework)
ที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้เกิด science literacy
และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยปัจจุบัน

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติการศึกษา หมวด 4

ให้วิเคราะห์แนวปฏิรูปการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแต่ละมาตราเพื่อนำสู่การออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ โดยอ่านจาห link

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ให้สืบค้นหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2551 ที่http://www.curriculum2551.com

กิจกรรม

กิจกรรม
1.สืบค้นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
2 วิเคราะห์ พรบ.สู่การออกแบบหลักสูตร
3วิเคราะห์ประเด็นปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา
4 สรุปกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
5 ปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 รูปแบบหลักสูตรเพื่อ science literacy
7 เปรียบเทียบโปรแกรมวิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ
8 สืบค้นการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์
9พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์
10เขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
11 สอบกลางภาค
12 สอบปลายภาค